1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 48, 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10, tel./fax 58 346 96 48

Nauczyciele: Jolanta Anuszewska-Rudzik (j.anuszewska-rudzik@sp48.edu.gdansk.pl), Edyta Gurzyńska (e.majdan@sp48.edu.gdansk.pl),

Kinga Puźniak  (k.puzniak@sp48.edu.gdansk.pl),

Wioletta Włodarska (w.wlodarska@sp48.edu.gdansk.pl) 

 1. Adresat: konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego 
 1. Cele konkursu:
 • inspirowanie do aktywności twórczej
 • rozwijanie umiejętności literackich
 • rozwijanie wrażliwości na słowo
 • godne uczczenie Dnia Nauczyciela
 • wdrażanie do samodzielnej pracy
 • promowanie talentów 
 1. Zasady uczestnictwa:
 2. Konkurs polega na samodzielnym napisaniu listu do wybranego nauczyciela.
 3. Praca powinna zawierać cechy listu (układ graficzny, zwroty grzecznościowe, osobisty ton wypowiedzi).
 4. Jury oceniać będzie również oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną i ortograficzną.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 6. Objętość pracy – maksymalnie dwie strony tekstu formatu A 5.
 7. Szkoła może zgłosić do konkursu trzy najlepsze prace własne uczniów, wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
 8. Prace – trzy najlepsze z każdej szkoły, wyłonione przez szkolne Komisje – prosimy nadsyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk z dopiskiem: „LIST DO NAUCZYCIELA”.
 9. Termin nadsyłania prac – do 10 października 2023 roku (decyduje termin wpływu do SP 48 w Gdańsku).
 10. Każda praca powinna być podpisana i mieć dołączoną wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik 1).
 11. Podsumowanie wyników, przesłanie nagród i dyplomów nastąpi do dnia 30 października 2023 r. O dokładnym terminie organizator powiadomi laureatów i ich szkoły pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź faxem.
 12. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie: sp48gdansk.edupage.org oraz na Facebooku SP 48 w Gdańsku.
 13. Prace zgłoszone do konkursu literackiego nie będą odsyłane do uczestników, a tym samym będą stanowiły własność organizatorów.
 14. Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoznacznym wyrażeniem zgody przez rodzica/ów na przetwarzanie danych osobowych uczestników, niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz wyrażeniem zgody na podanie imion i nazwisk finalistów i laureatów konkursu oraz opublikowanie wybranych prac (bez wypłacania honorariów autorskich) na w/w stronach internetowych SP 48 w Gdańsku.
 15. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu. 

                                                                        Zapraszamy do udziału w konkursie                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                   Jolanta Anuszewska-Rudzik, Edyta Gurzyńska,

                                                                                   Kinga Puźniak, Wioletta Włodarska