Świetlica szkolna  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH:
6.30 - 17.30


ŚWIETLICA JAK DOM

Świetlica nasza do zabaw zaprasza
Wiemy jak należy przechodzić przez ulicę
Inne dzieci też lubią się bawić
Eleganckie zachowanie to dobre wychowanie
Tornistry ustawiamy na wyznaczonym miejscu
Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju
Informujemy Panią przed każdym wyjściem ze świetlicy
Czystość i porządek to nasza dewiza
Akceptujemy wady innych

Jesteśmy jedną wielką wspólnotą
Aktywnie pomagamy słabszym kolegom
Korzystamy z gier i zabawek w mądry sposób

Dbamy o naszą świetlicę
Obowiązki znamy i pilnie wypełniamy
Mówimy dzień dobry, do widzenia, dziękuję

O NASZEJ ŚWIETLICY

Nasza świetlica mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Składa się z dwóch sal. W jednej sali uczniowie mogą odrabiać lekcje, wyciszyć się oraz poczytać książki z dużego księgozbioru świetlicowego. W drugiej sali znajdują się zabawki, gry, w pomieszczeniu tym odbywają się tzw. zajęcia świetlicowe wynikające z tematyki godzin na każdy dzień.

Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej, zabawy i rekreacji.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, zabawy i rekreacji.
 2. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.
 3. Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania.
 4. Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej.
 5. Upowszechnianie zasad kultury.
 6. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego, przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.
 7. Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
 8. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną.
 9. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w rocznym Planie pracy świetlicy szkolnej.

Założenia organizacyjne

  1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci pracujących rodziców z klas I-III SP.
  2. Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły ( złożona z wychowawców) na podstawie karty zgłoszenia.
  4. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic ( opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.
     a) Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikowi świetlicy.
     b) Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
  5. Za rzeczy zniszczone przez dziecko w świetlicy odpowiada rodzic (opiekun prawny).
  6. Za rzeczy, zabawki, które przynoszone są przez dzieci samowolnie, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

  1. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6.30:00 do 17:30.

 1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka do godz. 17:30
 2. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odebrania dziecka, rodzice ( opiekunowie) zobowiązani są zawiadomić świetlicę do godz. 17:00 po nr tel.58/ 349-68-83 w.32
 3. W przypadku nieodebrania dziecka do godz.17:30 i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, który ma prawo wezwać policję lub powiadomić sąd rodzinny.
 4. Samodzielny powrót dziecka (powyżej 7-go roku życia) do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy


Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec nauczycieli i kolegów.
 2. Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania wyposażenia świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej

6.30 - 9.00
 • Gry i zabawy dowolne wg zainteresowań
 • Czytanie czasopism
 • Różne formy pracy z książką
 • Rozrywki umysłowe
9.00 - 12.30 Zajęcia programowe:
 • Zajęcia integracyjne
 • Konkursy/quizy
 • Relaks przy muzyce
 • Zajęcia plastyczno - techniczne
 • Czytanie dzieciom
 • Przygotowywanie się do zajęć
12.00 - 13.30
 • Obiad
 • Ciche zajęcia wg własnych zainteresowań
12.30 - 16.30 Zajęcia programowe:
 • Zajęcia plastyczno - techniczne
 • Gry planszowe
 • Zabawy na boisku szkolnym
 • Odrabianie prac domowych
 • Zabawy skojarzeniowe pogłębiające wiedzę,
 • Pogadanki zgodne z hasłem tygodnia
 • Różne formy pracy z książką
 • Zajęcia relaksacyjne i porządkowe
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela
16.30 - 17.30
 • Porządkowanie sali
 • Zajęcia relaksujące przy muzyce, zabawy dowolne,
  gry i układanki stolikowe


Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 • Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w świetlicy
 • Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 10 września w danym roku szkolnym.
 • Nabór pierwszoklasistów do świetlicy odbywa się w terminie od 1 września do 10 września danego roku szkolnego.
 • Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 • Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy.
 • Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 0-3, w szczególności rodziców pracujących, sieroty i z rodzin niepełnych.
 • W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 20-25 wychowanków. Grupą w miarę możliwości opiekuje się jeden wychowawca.
 • Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września - po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
 • Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii także muszą posiadać złożone karty uczestnika świetlicy

Regulamin świetlicy

 • Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 • Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.
 • Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
 • Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 • Starannie odrabiamy zadania domowe.
 • Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
 • Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy
 • Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.
 • Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 • Nie krzyczymy, nie biegamy.
 • Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 • Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy
 • Nie niszczymy cudzych prac.
 • Pomagamy słabszym
 • Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy
 • Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.