Oddział przedszkolny


Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radość i zadowolenie, poznaje smak sukcesów indywidualnych, zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

W Szkole Podstawowej nr 7 w roku szkolnym 2023/2024r. mamy dwa oddziały przedszkolne: 0 "A" i 0 "B".


Opiekę i zajęcia w oddziale O "A" prowadzą: Anna Drywa i Olga Ciska

Zajęcia dodatkowo prowadzą :

z religii p. Hanna Leczkowska 
z j. angielskiego p. Katarzyna Maliszewska 
z logopedii p.Klaudia Janczara
gimnastykę korekcyjną FIT p. Danuta Kupa

Program nauczania: Program Wychowania Przedszkolnego. Kolorowe Karty. Poziom B+.  Wydawnictwo MAC Edukacja

Opiekę i zajęcia w oddziale O "B" prowadzi: Anna Kowalska i Aneta Sobiech-Frania

Zajęcia dodatkowo prowadzą :

z religii p. Hanna Leczkowska
z j. angielskiego p. Katarzyna Maliszewska
z logopedii p. Agnieszka Sebb i Mirosława Sienkiewicz
gimnastykę korekcyjną FIT p. Danuta Kupa

Program nauczania: Program Wychowania Przedszkolnego. Kolorowe Karty. Poziom B+. Wydawnictwo MAC Edukacja

 

Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:
a)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczo - kształcącego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania,
c) poszanowania jego godności osobistej, własności,
d) bezpieczeństwa,
e) opieki i ochrony,
f) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
g) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
h) akceptacji jego osoby,
i) nienaruszalności cielesnej,
j) podejmowania decyzji i możliwości wyboru,
k) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
l) swobody wyrażania myśli i przekonań,
ł) zdrowego żywienia.Dziecku w oddziale przedszkolnym nie wolno:a) stwarzać niebezpiecznych sytuacji,
b) krzywdzić innych i siebie,
c) przeszkadzać innym w pracy i zabawie.Dziecko uczęszczające do oddziału ma obowiązek:


a) przestrzegać ustalonych norm współżycia w grupie, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
c) używać form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów, d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
e) starać się utrzymywać porządek wokół siebie, dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,
f) szanować wspólnej własności,
g) szanować pracę kolegów i dorosłych,
h) przestrzegać zakazów dotyczących bezpieczeństwa,
i) wywiązywać się z przydzielonych zadań.Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:


a) aktywności, twórczości i eksperymentowania,
b) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
c) zaradności wobec sytuacji problemowych,
d) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
e) poznawania swoich ograniczeń i możliwości, akceptacji siebie i innych,
f) tolerancji, otwartości wobec innych,
g) bycia z innymi i dla innych pomocnym,
h) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu- własnego i innych.


To tu rozwijamy kompetencje kluczowe