Dokumenty szkolne


w bibliotece szkolnej do wglądu dla uczniów, rodziców i nauczycieli znajdują się następujące dokumenty:


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W DANYM ROKU SZKOLNYM

KATALOG OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR W SZKOLE

 • Duplikat legitymacji/świadectwa

 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia legitymacji szkolnej/świadectwa, szkoła może wydać duplikat dokumentu.

  Zainteresowany składa w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 podanie z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (w plikach do pobrania poniżej).

  Do podania należy załączyć:

  • dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa,
  • fotografię (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  • zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

   

  Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej, karty rowerowej - 9,00 zł
  • duplikat świadectwa - 26,00 zł


  Sekretariat nie przyjmuje opłat za wydanie duplikatu.

  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

   

  32 1240 1037 1111 0011 1718 3057

  tytułem:   odpowiednio: wpłata za duplikat legitymacji  lub duplikat świadectwa

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)  - §26. pkt 3. oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)